ஈழத் தமிழனத்தை கைவிட்ட கூபாவும், இலத்தின் அமெரிக்க முற்போக்கு அர‌சுக‌ளும்(ALBA).பாகம் 1/5


ஈழத் தமிழனத்தை கைவிட்ட கூபாவும், இலத்தின் அமெரிக்க முற்போக்கு அர‌சுக‌ளும்(ALBA)
பாகம் 1/5

“உலகெங்கிலும் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் நம் உறவுகள், ஒடுக்குபவர்கள் நம் எதிரிகள்”. எங்க‌ள் நாடே ஒரு முழு உல‌க‌ம், எல்லா புர‌ட்சியாள‌ர்க‌ளும் எங்க‌ள் ச‌கோத‌ர‌ர்களே.—அதிபர்.பிதல் காஸ்த்ரோ(1)

“புர‌ட்சிக‌ர கருத்துகளே புர‌ட்சியை வ‌ழிந‌ட‌த்திச் செல்லும் உந்து விசை ஆகும். எப்பொழுது ஒருவ‌ன் பாட்டாளி வ‌ர்க்க‌ ச‌ர்வேதேசிய‌த்தை ம‌ற‌க்க‌ ஆர‌ம்பிக்கின்றானோ, அப்பொழுதே அவ‌ன் முன்னெடுத்துச் செல்லும் புர‌ட்சியான‌து முனை மழுங்கியும், அவன் ஒரு சோம்பேறி நிலைக்கு ஆளாவதால் அப்புரட்சி நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத‌ எதிரிக‌ளான‌ ஏகாதிப‌த்திய‌வாதிக‌ளின் கைக‌ளில் விழுந்து விடுவ‌தால், அவன் அப்புர‌ட்சியை முழுவதாக ம‌ழுங்கச் செய்து விடுகின்றான். பாட்டாளி வ‌ர்க்க‌ ச‌ர்வ‌தேசிய‌மே ந‌ம‌து க‌டமை; அதுவே புர‌ட்சியின் தேவையும் கூட. ஆத‌லால் தோழ‌ர்க‌ளே நாம் இக்க‌ருத்தை ந‌ம் ம‌க்க‌ளிட‌ம் எடுத்துச் செல்ல‌ வேண்டும்.—– “சே குவாரா”(2)

  தம‌து த‌டையில்லாத‌ ஆத‌ர‌வை இன‌வெறி இல‌ங்கைக்கு அளித்த‌த‌ன்  கூபா, பொலிவியா, நிக‌ர‌குவா ம‌ற்றும் இல‌த்தின் அமெரிக்க‌ நாடுக‌ளெல்லாம் இல‌ங்கைத் த‌மிழ‌ர்க‌ளை இன‌வெறி இல‌ங்கைக் குடிய‌ர‌சிட‌ம் கைய‌ளித்துவிட்ட‌ன. மேலும் “பாட்டாளி வ‌ர்க்க‌ ச‌ர்வதேசிய‌த்தையும்”, ம‌ற்றும் உல‌கெங்கும் ஒடுக்க‌ப்ப‌டுகின்ற  ம‌க்க‌ளையும் இந்நாடுக‌ள் கைவிட்டுவிட்டன‌.

  இல‌ங்கை அரசு நடத்திய‌ இன‌ப்ப‌டுகொலைக்கு எதிராக மே 27,2009 அன்று ஐ.நா மனித உரிமைக் குழுவில் நடந்த ஓட்டெடுப்பில் கூபாவும்,பொலிவியாவும், நிக‌ரகுவாவும், மற்றும் இலத்தின் அமெரிக்க முற்போக்கு அர‌சுக‌ளும் (ALBA – Bolivarian Aliance for Latin America. வெனிசுவேலா, கூபா, பொலிவியா, நிகரகுவா, சிலே, ஈக்குவெடார் முதலிய நாடுகள் இந்த கூட்டமைப்பில் உள்ளன‌) இனவெறி இலங்கைக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தது மட்டுமல்லாமல்,இலங்கை அரசு “மனித உரிமையை பாதுகாக்கவும், மேம்படுத்தவும்” செய்துவரும் நடவடிக்கைகளை பாராட்டின. இனவெறி அர‌சுக்கெதிராக 1983 முத‌ல் மே 2009 வரை சமரசமின்றி போராடிய‌‌ “த‌மிழீழ‌ விடுத‌லை புலிக‌ள்” அமைப்பை க‌ண்டித்து உள்ளன‌.

 ”போரின் இறுதி கட்டத்தில் ம‌ட்டும் ஏற‌க்குறைய‌ ஐந்து இல‌ட்ச‌ம் ம‌க்க‌ளை நியாயமற்ற முறையில், இரும்புக்க‌ர‌ம் கொண்டு இட‌ப்பெய‌ர்வுக்கு ஆளாக்கிய‌து இல‌ங்கை அர‌சு. இரண்டு இலட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ம‌க்க‌ளை ப‌ல்வேறு “ந‌ல‌ன்புரி முகாம்க‌ள்” என்ற‌ழைக்க‌ப்ப‌டும் இட‌ங்க‌ளில் அடைத்து வைத்துள்ளார்க‌ள்.போர் முடிந்து ஆறு மாதமாகியும் இது வரை இவ‌ர்க‌ளில் சில‌ ஆயிர‌ம் பேர்க‌ளே விடுவிக்க‌ப் ப‌ட்டுள்ள‌ன‌ர். இந்த ந‌ல‌ன்புரிமுகாமோ “மனித உரிமை பாதுகாப்பிற்க்கும், மேம்பாட்டிற்க்கும்”  நேரெதிரான நிலையில் உள்ளன. இதன் விளைவாக‌ உண‌வு, குடிநீர், அடிப்ப‌டை ம‌ருத்துவ‌ உத‌விக‌ள் இல்லாம‌ல் நூற்றுக்கண‌க்கான‌ ம‌க்க‌ள் வார‌ந்தோரும் இற‌க்கின்ற‌ன‌ர்.”

இன‌வெறி இல‌ங்கைக்கு ஆத‌ர‌வாக‌வும், ஒரு த‌லை ப‌ட்ச‌மாக‌வும் கையெழுத்திட்ட‌ வ‌ள‌ர்ந்து வ‌ரும் இல‌த்தீன் அமெரிக்க‌ முற்போக்கு அர‌சுக‌ளும் இலங்கையின் கடுமையான அடக்குமுறையை மட்டும் விமர்சிக்கவே இல்லை, அதுமட்டுமல்லாமல் அங்கே சட்டத்திற்க்கு புறம்பாக உள்நாட்டிலேயே இடப்பெயர்வுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு முகாம்க‌ளில் வாழும்  ம‌க்களின் தற்போதைய மோசமான நிலை பற்றியோ, அவர்களின் அடிப்படை உரிமையான உணவு, குடிநீர், அடிப்படை மருத்துவ உதவிகள் மறுக்கப்படுவது குறித்தோ ஒரு வார்த்தையைக் கூட‌ தங்க‌ள‌து தீர்மானத்தில் குறிப்பிடாமல் தமிழ் மக்களை முற்றிலுமாக‌ புறக்கணித்துவிட்டன. பிரிட்ட‌னிட‌ம் இருந்து சுத‌ந்திர‌ம் அடைந்த‌ நாள் முத‌லாக‌வே சிங்க‌ள ஆதிக்க‌ அர‌சுக‌ள் த‌மிழ‌ர்க‌ளை ஒருதலைப் ப‌ட்ச‌மாக‌வே ந‌ட‌த்தி வ‌ந்திருக்கின்ற‌ன‌, அத‌ன் இறுதி வ‌டிவ‌மே இந்த‌ “இன‌ப்ப‌டுகொலை”.

  ஆல்பாவிற்கு த‌லைமையேற்றிற்கும் வெனிசுவேலா, ஐ.நாவின் மனித உரிமை குழுவில் இல்லை. ஆனால் அந்த வெனிசுவேலாவின் அதிப‌ர். ஊகோ சாவேசு ஐ.நாவின் மனித உரிமைக்குழுவில் இலங்கை அடைந்த வெற்றிக்கு மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்(3). இந்த முற்போக்கு‌ த‌லைவ‌ர்க‌ள் இக்க‌ட்டான‌ சூழ‌லில் உள்நாட்டில் இட‌ப்பெய‌ர்வுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு முகாம்க‌ளில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் இரண்டு இலட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ம‌க்க‌ளுக்கு உதவி, இலங்கையின் மிருகத்தனமான இன‌வெறி செய‌ல்பாடுக‌ளை க‌ண்டித்து தா செய்த தவறுகளை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றேன். த‌மிழ் ம‌க்க‌ளின் உரிமையான‌ பிரிந்து போத‌ல், த‌ங்க‌ளுக்கான‌ தேச‌த்தை க‌ட்ட‌மைத்த‌ல் போன்ற‌வை அங்கீக‌ரிக்க‌ப்ப‌ட‌ வேண்டும். குறிப்பாக‌ ஒரு கால‌த்தில் அடிமை சமூகங்களையும், பிற பூர்வகுடிகளையும் இந்த முற்போக்கு‌ அர‌சுக‌ள் இதை அங்கீக‌ரிக்க‌ வேண்டும்.

  ஐந்து ப‌குதிகள் கொண்ட க‌ட்டுரையின் இந்த முத‌ல் ப‌குதியில் இல‌ங்கை அர‌சின் இனபடுகொலை செய‌ல்பாடுகளை எடுத்துக் கூறுகின்றேன். மேலும் எந்த‌ கார‌ண‌த்தைக் கொண்டு இந்த ஆல்பா‌ நாடுகள் எல்லாம் உண்மைக்கு புறம்பாக‌‌, எந்த‌வித‌ த‌னிப்ப‌ட்ட‌ ஆய்வுமின்றி குரூரமான இன‌வெறி அர‌சிற்கு ஆத‌ர‌வ‌ளித்த‌ன‌ என்ற‌ என‌து க‌ருத்தை அடுத்தடுத்த ப‌குதிக‌ளில் கூற‌வுள்ளேன். சிங்க‌ள‌, த‌மிழ் ம‌க்க‌ளின் வ‌ர‌லாற்றையும்,ச‌ம‌ உரிமைக்கான‌ அவ‌ர்க‌ள‌து போராட்ட‌ங்க‌ளையும், த‌மிழ் ம‌க்களின்‌ த‌னித் தேச கோரிக்கைக்கான‌ கார‌ண‌ங்க‌ளையும்,மேற்குல‌க‌ நாடுகளும், சமயம் பார்த்து சீனா, இரான் போன்ற நாடுக‌ளும் மேற்கொண்ட‌ புவிசார் அர‌சிய‌லையும், த‌ற்போதைய‌ த‌மிழ‌ர்க‌ளின் நிலையையும் எடுத்துக் கூற‌ உள்ளேன்.

ம‌னித‌ உரிமைக் குழுவின் தீர்மான‌ம் s-11/1: ம‌னித‌ உரிமைக‌ளை பாதுகாக்க‌வும், மேம்ப‌டுத்த‌வும் இல‌ங்கைக்கு உத‌வுத‌ல்:

        போரின் இறுதியில் 47 உறுப்பின‌ர்களைக் கொண்ட‌ ஐ.நா ம‌னித‌ உரிமைக்குழுவில் 17 உறுப்பு நாடுக‌ள் இல‌ங்கையின் நிலையைப் ப‌ற்றி சிறப்பு கூட்டம் நடத்தி விவாதிக்க‌ முடிவு செய்த‌ன‌. ஐ.நாவின் ம‌னித‌ உரிமைக் குழுவின் த‌லைமை நிர்வாகியான‌ நவி பிள்ளையோ ” த‌னிப்ப‌ட்ட‌ ஒரு ச‌ர்வ‌தேச‌ குழு ” போரில் இரண்டு த‌ர‌ப்புக‌ளின் ம‌னித‌ உரிமை மீற‌ல்க‌ளையும் விசாரணை செய்து அறிக்கை தாக்க‌ல் செய்ய‌ வேண்டும் என‌க் கூறினார்.

 ” பொதும‌க்களைப் பாதுகாப்போம் என்ற‌ உத்தரவாத‌த்தை மீறி அர‌சு க‌ன‌ர‌க‌ ஆயுத‌ங்க‌ளை ம‌க்க‌ள் க‌ணிச‌மாக‌ வாழும் ப‌குதிக‌ளின் மீது ப‌ல‌முறை பிர‌யோகித்துள்ள‌து. மேலும் ம‌ருத்துவ‌ம‌னைக‌ளின் மீது ப‌ல‌முறை குண்டுவீசித் தாக்கியுள்ளது”.

 ” இந்த‌ ம‌க்க‌ளுக்குத் அடிப்ப‌டை தேவைகளான‌ உண‌வு, குடிநீர், ம‌ருத்துவ உத‌விக‌ள் போன்றவை தேவை. ஏற்க‌ன‌வே ப‌ல‌ தொற்று நோய்க‌ள் அங்கே ப‌ர‌வ‌த் தொட‌ங்கி விட்ட‌ன‌”.

 ” போர் ந‌ட‌க்கும் இடத்தை விட்டு வெளியேறும் குழ‌ந்தைக‌ள் ம‌ற்றும் பெண்க‌ளின் நிலை ந‌ம்மை உடனடியாக‌‌ செய‌ல்ப‌டக் கோருகின்றன‌” இவ்வாறு நவி பிள்ளை த‌ன‌து அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.

   நவி பிள்ளையின் ந‌டுநிலையான இந்தப் ப‌ரிந்துரை விவாத‌த்திற்கே எடுத்துக் கொள்ள‌ப் பட‌வில்லை என்ப‌து வேத‌னை த‌ரும் செய்தி. பெரும்பாலான‌ ஐரோப்பிய‌ நாடுக‌ள், க‌ன‌டா மற்றும் அர்ஹென்தினா, மெக்சிகோ,சிலே, உருகுவே போன்ற‌ ப‌தினேழு உறுப்பு நாடுக‌ள் முன்வைத்த‌ தீர்மான‌மோ மிகவும் விசித்திர‌மான‌து. இல‌ங்கை அர‌சு மேற்கொண்ட‌ போர்க்குற்ற‌த்தையும், இன‌ப்ப‌டுகொலையையும் அந்த‌ அர‌சே விசாரித்து அறிக்கை த‌ரவேண்டும் என்ற‌ தீர்மான‌த்தைஇவை முன்வைத்த‌ன‌. இது ஒரு கொலைகார‌னிட‌மே கொலைக்கான‌ விசாரணைப் பொறுப்பை ஒப்ப‌டைப‌த‌ற்கு நிகரான‌து.ம‌ற்ற‌ தீர்மான‌ங்க‌ளில் இருந்து வேறுப‌ட்ட ஒரு தீர்மானமும் முன்வைக்கப்பட்டது. “உள்நாட்டிலேயே இட‌ப்பெய‌ர்வுக்கு ஆளாக்கப்பட்ட மக்கள் வாழும் முகாம்க‌ளில் நுழையவதற்கும், ம‌க்க‌ளுக்கு உத‌வுவ‌த‌ற்கும் ச‌ர்வ‌தேச‌ செஞ்சிலுவை ச‌ங்க‌ம் போன்ற‌ ம‌னித‌ உரிமை அமைப்புக‌ளுக்கு த‌டையில்லாத‌ அனும‌தியை வ‌ழ‌ங்க‌ வேண்டுமென்ற‌ கோரிக்கையை பெரும்பாலான‌ அணிசேரா நாடுக‌ள் முன்வைத்த‌ன‌. அதிலும் சிலே நாடு ம‌ட்டும் எந்த‌ விசார‌ணையும் தேவை இல்லை என்ற கருத்தை முன்வைத்த‌து. இந்த‌ “த‌டையில்லாத‌ அனும‌தி” என்ற‌ கோரிக்கையும் கூட‌ “தேவையான‌ போது அனும‌தி” என்ற‌ள‌விற்கு குறுக்க‌ப்ப‌ட்டது, இதன் விளைவாக அர‌சை உணவு / நீர் / ம‌ருத்துவ‌ உத‌விக‌ள் ஆகியவற்றை  த‌ன‌து சொந்த‌ம‌க்க‌ளுக்கு எதிரான ஆயுதமாகப் பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு இவ்வாறு இலங்கை அரசுக்கு அளிக்கப்பட்டது.

 இந்த‌ விவாதத்தின் போது இல‌ங்கை ஒரு பார்வையாள‌ராக மட்டுமே ஐ.நா.மனித உரிமைக் குழுவில் அங்க‌ம் வ‌கித்த‌து. 2006லிருந்து 2008 வ‌ரை ஐ.நா ம‌னித‌ உரிமைக் குழுவில் உறுப்பு நாடாக‌ இருந்த‌து இல‌ங்கை. 2008ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட ம‌றுதேர்த‌லில் தோல்விய‌டைந்த‌ ஒரே ஆசிய‌ நாடு இல‌ங்கை ம‌ட்டுமே. இன்று இலங்கைக்கு வாக்களித்த இதே அணிசேரா நாடுகள் தான் அன்று இலங்கை அரசு அபாயகரமானது என்று கூறின. மேலும் உல‌கெங்கும் உள்ள‌ த‌மிழ‌ர்களும், அமைதிக்கான‌‌ நோப‌ல் ப‌ரிசு பெற்ற‌ உல‌க‌ நாடுக‌ளின் ம‌ரியாதைக்குரிய‌ ” தெசுமாண்ட் டுட்டு, அடோல்ப் பிரெசு இவ்விருவரின் மிகக்க‌டுமையான‌ எதிர்ப்புக‌ளே  ஐ.நா.ம‌னித‌ உரிமை குழு உறுப்பின‌ர் தேர்தலில் இல‌ங்கை தோல்வியடைய‌ முக்கிய‌ கார‌ணம் என்பதை இந்த ஒட்டெடுப்பின் போது அணிசேரா நாடுகள் வசதியாக மறந்துவிட்டார்கள்!.

இல‌ங்கையின் ம‌னித‌ உரிமைக் குழு தேர்த‌லின் போது இல‌ங்கையை எதிர்ப்ப‌த‌ற்கான‌ கார‌ண‌மாக தெசுமாண்ட் டுட்டு 2008ல் பின்வருமாறு கூறினார் ”இல‌ங்கையில் அர‌சப் ப‌டைகள் த‌ன‌து சொந்த‌ ம‌க்க‌ளின் மீதே செய்த திட்ட‌மிட்ட‌ ம‌னித‌ உரிமை மீற‌ல்களையும், ஆட் க‌ட‌த்துதலையும், நினைத்து கூட‌ பார்க்க‌ முடியாத பல சித்ரவதைகளையும், கொலைகளையும் செய்து வருகின்றது” .

ஒரு வ‌ருட‌த்திற்குப் பின் ம‌னித‌ உரிமைக் குழுவின் பெரும்பான்மையானோர் இலங்கையின் “ம‌னித‌ உரிமைப் ப‌ணிக‌ளை(!) பாராட்டுவ‌தாக‌ கூறிய‌து என்னைத் திகைப்பில் ஆழ்த்திய‌து. நான் மிகவும் நேசிக்கும் நாடும்,  எந்த நாட்டின் அரசிற்காக எட்டு வ‌ருட‌ம் வேலை செய்தேனோ அந்த கூபா நாடு தான் இந்த தீர்மானத்தை  நிறைவேற்றுவதற்காக மிகுந்த அக்கறை காட்டியது எனக்கு மிகுந்த் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

கூபாவின் தூதுவ‌ரான ஹூவான் அன்தோனியோ அணிசேரா நாடுக‌ளின் சார்பாகப் பேசினார். அவ‌ர் இது வ‌ரை ந‌ட‌ந்து வ‌ந்த‌ போருக்கு ஒரு முற்றுப் புள்ளி இட்ட‌ இலங்கை அரசைப் பாராட்டினார். குறிப்பாக‌ ” இலங்கையின் இறையாண்மையைப் பாதுகாப்ப‌த‌ற்காக‌ தீவிர‌வாத‌த்தை எதிர்த்தும், பிரிவினைக் கொள்கைக‌ளை எதிர்த்தும் போராடிய‌தை ம‌திப்ப‌தாக” அவ‌ர் கூறினார்.

   “பிரிவினைவாதம், தீர்மானகரமான தேச எல்லையின் வ‌ரலாற்றை பின்ன‌ர் நாம் விரிவாகக் காண்போம். பிரிவினைவாதம், ஒரே நிலப்பரப்பு என்று கூறுவதற்கு முன் சிங்கள, தமிழ் மக்களின் வரலாற்றையும், சுதந்திரத்திற்கு முன்னான அவர்களின் வாழ்வு பற்றியும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். சிங்க‌ள‌வ‌ர்க‌ள் அந்தத் தீவிற்க்கு வ‌ருவ‌த‌ற்கு ப‌ல‌ நூற்றாண்டுக‌ளுக்கு முன்பே த‌மிழ‌ர்க‌ள் தங்கள் பூர்வீக நிலத்தில் அரசாட்சி அமைத்து வாழ்ந்து வந்தனர்.

 இந்தியா, எகிப்து, பாகிசுதான் போல‌ கூபாவும் இலங்கைக்கு சிற‌ப்பு வ‌ழ‌க்க‌றிஞ‌ர் போல‌வும், ச‌ம‌ர‌சப் பேச்சாள‌ர் போல‌வும் ந‌ட‌ந்து கொண்ட‌து. கூபா இலங்கையைப் ப‌ற்றி கூறியவை‌ய‌னைத்தும் கூபாவால் தயாரிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ தீர்மானத்தில் இருக்கின்றன‌.

 வாக்களிப்பதற்கு சில் நாட்களுக்கு முன்னர் ஐநாவின் மனித உரிமை குழு கூட்டத்திற்கு சென்ற பொலிவியாவின் தூதுவ‌ரான ஏஞ்ச‌லிகாவோ விவாத‌த்தை முன்னெடுத்த‌ 17 நாடுக‌ளில் பலவும் உறுதிய‌ற்ற‌ நிலைப்பாட்டை கொண்டிருப்பாத‌வும், அத‌னால் விவாத‌த்திற்கு முன் த‌ங்க‌ளுக்குள் ஒரு சிற‌ப்புக் கூட்ட‌ம் ந‌டைபெற‌ வேண்டும் என‌வும் கூறினார். மேலும் இது போன்ற‌ ந‌வ‌காலனிய‌ செய‌ல்பாடுக‌ளை அவ‌ர் க‌ண்டிப்ப‌தாக‌வும் கூறினார்.இத‌ன் சில‌ நாட்க‌ளின் பின்ன‌ர் அதே தூதுவரே “த‌மிழீழ‌ விடுதலைப் புலிகளை” தீவிர‌வாத அமைப்பு என்றும், இலங்கைக்கு அதன் இறையாண்மையை பாதுகாப்ப‌த‌ற்கு உரிமை உண்டு என‌வும் கூறியுள்ளார் (இத‌ற்குப் பின்னால் ந‌டைபெற்ற‌ அர‌சிய‌ல் காய் ந‌க‌ர்த்த‌ல்க‌ளை நீங்க‌ள் புரிந்து கொள்ள‌லாம்).

 
s-11/1 தீர்மானத்தை பெரும்பான்மையான‌ நாடுக‌ள் ஏற்றுக்கொண்ட‌து(29 நாடுக‌ள்), 12 நாடுக‌ள் எதிர்த்த‌ன‌. ஆறு நாடுக‌ள் வாக்கெடுப்பிற்கு வ‌ர‌வில்லை. அந்த‌ தீர்மான‌த்தில் முன்மொழிய‌ப்ப‌ட்ட‌ க‌ருத்துக்க‌ளை இங்கு நான் தொகுத்து கூறுகிறேன்.

” த‌ன‌து இறையாண்மையைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள‌வும், தன‌து ம‌க்க‌ளையும், எல்லையையும் தீவிர‌வாத‌த்திலிருந்து பாதுகாக்க‌வும் குடிய‌ர‌சான இல‌ங்கைக்கு உரிமை உண்டு என்ப‌தை மீண்டுமொரு முறை உறுதிபட‌ கூறுகின்றோம்”. த‌மிழீழ‌ விடுத‌லைப் புலிகள் ம‌க்களை தாக்கியதையும், ம‌க்க‌ளை பாதுகாப்பு கேட‌ய‌மாக பயன்ப‌டுத்திய‌தையும் இத்தீர்மானம் வன்மையாக‌ க‌ண்டிக்கின்ற‌து.

” த‌மிழீழ‌ விடுத‌லைப் புலிக‌ளின் க‌ட்டுப்பாட்டின் கீழ் தங்க‌ள‌து விருப்ப‌த்திற்கு மாறாக‌ த‌டுத்து வைக்க‌ப்ப‌டிருந்த‌ ப‌ல்லாயிர‌க்க‌ண‌க்கான‌ ம‌க்க‌ளை விடுவித்த‌தையும் இத்தீர்மானம் வ‌ர‌வேற்கின்ற‌து. மேலும் நாட்டில் நிரந்தர அமைதியையும், பாதுகாப்பையும் ஏற்படுத்துவதற்காக அரசு மேற்கொண்ட‌ ந‌ட‌வடிக்கைக‌ளை பாராட்டுகின்ற‌து”.

“த‌மிழீழ‌ விடுத‌லைப் புலிக‌ளின் க‌ட்டுபாட்டில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு உள்நாட்டிலேயே இடப்பெயர்வுக்கு ஆளான‌ ம‌க்க‌ளுக்குத் தேவையான‌ உத‌விக‌ள் ம‌ற்றும் அவ‌ர்க‌ளுக்கான‌ வாழ்வாதார‌ங்க‌ளை உருவாக்குத‌ல்,  நாட்டின் பொருளாதார‌ம் ம‌ற்றும் க‌ட்ட‌மைப்பை மீள‌மைத்த‌ல் போன்ற‌வ‌ற்றை இத்தீர்மானம் வ‌ற்புறுத்துகின்ற‌து”.

”ம‌னிதர்கள் நலமுடன் வாழத் தேவையான பாதுகாப்பான‌ குடிநீர், உண‌வு, சுற்றுப்புற‌ சுகாதார‌ம், க‌ழிவ‌றைக‌ள் அமைத்து கொடுத்த‌ல், அடிப்ப‌டை ம‌ருத்துவ‌ உத‌விக‌ள் போன்ற‌வ‌ற்றை உள்நாட்டிலேயே இடப்பெயர்வுக்கு ஆளாகி முகாம்க‌ளில் வாழும் ம‌க்க‌ளுக்கு இல‌ங்கை அர‌சு ம‌ற்றும் ஐக்கிய‌ நாடுக‌ள் ச‌பையின்  உத‌வியின் மூல‌மாக‌ செய்து கொடுத்தல்”….

1) உள்நாட்டிலேயே இடப்பெயர்வுக்கு ஆளாகி முகாம்க‌ளில் வாழும் ம‌க்க‌ளுக்கான‌ அவ‌ச‌ர‌ தேவைக‌ளை அர‌சாங்க‌ம் உட‌ன‌டியாக‌ ம‌திப்பிட்டு செய‌ல்ப‌டுத்துத‌ல்.

2) ம‌னித‌ உரிமைகளைப் பாதுகாப்ப‌திலும், மேம்ப‌டுத்துவ‌திலும் த‌ன‌து தொட‌ர்ச்சியான‌ ப‌ங்க‌ளிப்பை இலங்கை அர‌சு மேற்கொண்டு வ‌ருவ‌தை பாராட்டுகின்ற‌து.

5)உள்நாட்டிலேயே இடப்பெயர்வுக்கு ஆளான‌ ம‌க்கள் வாழும் முகாம்க‌ளில் தேவையான‌ பொழுது ம‌னித‌ உரிமை அமைப்புக‌ளை அனும‌திக்கும் திட்ட‌தை இத்தீர்மானம் முன்மொழிகின்ற‌து. இத‌ன் மூல‌ம் அங்கு வாழும் ம‌க்க‌ளுக்கு ம‌னித‌ உரிமை அடிப்படையிலான உத‌விக‌ள் கிடைக்கும்.

ஆத‌ர‌வு தெரிவித்த‌ நாடுக‌ள்: அங்கோலா, அசர்பைசான்,பக்ரைன்,வ‌ங்காள‌தேச‌ம், பொலிவியா, பிரேசில், புர்கினோ பாசோ, கேம‌ரூன், சீனா, கூபா, திசிபௌத்தி, எகிப்து, கானா, இந்தியா, இந்தோனேசியா, சோர்டான், ம‌டகாசுக‌ர், ம‌லேசியா, நிக‌ர‌குவா, நைசீரியா, பாகிசுதான், பிலிப்பைன்சு, க‌த்தார், இரசிய கூட்டமைப்பு, ச‌வுதி அரேபியா, செனக‌ல், தென் ஆப்பிரிக்கா,உருகுவே, சாம்பியா.

எதிர்ப்பு தெரிவித்த‌ நாடுக‌ள்: போசுனியா ம‌ற்றும் கெர்ச‌சிகோவினா, க‌ன‌டா, சிலே, பிரான்சு, செர்ம‌னி, இத்தாலி, மெக்சிகோ, நெத‌ர்லாந்து, சுலோவாகியா, சுவிட்ச‌ர்லாந்து, இங்கிலாந்து, வ‌ட‌க்கு அய‌ர்லாந்து.

ப‌ங்கேற்காத‌ நாடுக‌ள்:அர்ஹென்தினா, கேபோன், மொரீசிய‌ஸ், கொரிய‌ குடிய‌ர‌சு, உக்ரைன்,ச‌ப்பான்(4).

 1,2,மற்றும் 5 ஆம் புள்ளிக‌ளில் குறிப்பிட‌ப்ப‌ட்ட‌ க‌ருத்துக‌ள் எப்பொழுதும் இலங்கையில் இருந்த‌தில்லை என்ப‌தை வ‌ருகின்ற‌ ப‌குதிக‌ளில் விரிவாக‌ கூறுகின்றேன். இலங்கை எப்பொழுதும் த‌மிழ‌ர்க‌ளை அமைதியாக வாழ‌வோ, அவ‌ர்க‌ள‌து அடிப்படை உரிமைகளை கூட நிறைவேற்ற முய‌ன்ற‌து கூட‌ இல்லை என்பது தான் வரலாறு.

தீவிர‌வாதமும், இன‌ப்ப‌டுகொலையும்:

த‌மிழீழ‌ விடுத‌லைப் புலிக‌ளின் மீது தீவிர‌வாதிக‌ள் என்று முத‌ன் முத‌லாக‌ இந்தியாவால் 1992 ஆம் ஆண்டு  த‌டை கொண்டுவ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌து. ஆனால் இல‌ங்கை 1998வ‌ரை த‌மிழீழ‌ விடுத‌லைப் புலிக‌ளின் அமைப்பை அவ்வாறு கூறவோ, த‌டை செய்ய‌வோ இல்லை என்பது வேடிக்கையான உண்மை. 1997ல் அமெரிக்கா கொண்டு வ‌ந்த‌ த‌மிழீழ‌ விடுத‌லைப் புலிக‌ளின் மீதான‌ த‌டையைத் தொட‌ர்ந்தே இல‌ங்கையும் அவ்வ‌மைப்பைத் த‌டை செய்த‌து.2006 ஆம் ஆண்டு மே மாத‌ம் ஐரோப்பிய‌ யூனிய‌ன் த‌மிழீழ‌ விடுத‌லைப் புலிக‌ளின் மீதான த‌டையை கொண்டுவ‌ந்த‌து. த‌மிழீழ‌ விடுத‌லைப் புலிக‌ளுக்கு ப‌ண‌ உத‌விக‌ளும், ஆயுத் உத‌விக‌ளும் செய்வ‌து த‌டை செய்ய‌ப்ப‌ட்ட‌து. த‌மிழீழ‌ விடுத‌லைப் புலிகள் ஐரோப்பிய நாடுகளில் சேர்த்த் வைந்திருந்த பணத்தையும், அவர்களின் வ‌ங்கிக் க‌ண‌க்குகள் அனைத்தையும் ஐரோப்பிய‌ யூனிய‌ன் முட‌க்கியது மட்டுமல்லாமல், இலங்கை அரசு உடனடியாக தனது கட்டுபாட்டில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளிளும் புலிகளை ஒடுக்கி வன்முறைக்கு கடிவாளமிடவும் வேண்டும் என்று ஆணையிட்டு த‌னது தடையில்லா ஆதரவையும் இலங்கைக்கு நல்கியது. (ஐரோப்பிய‌ யூனிய‌ன், ம‌ற்றும் பிற‌ நாடுக‌ள் த‌மிழீழ‌ விடுத‌லைப் புலிக‌ளை த‌டை செய்த‌ போது அவ‌ர்க‌ள் “போர் நிறுத்த உட‌ன்ப‌டிக்கையில்” கையெழுத்திட்டு சமதானமாக இருந்தார்க‌ள்.ச‌மாத‌ன‌ உட‌ன்ப‌டிக்கை கால‌த்தில் தான் த‌மிழீழ‌ விடுத‌லைப் புலிக‌ளை ப‌ல‌ நாடுக‌ள் த‌டை செய்த‌ன. அத‌ற்கு முந்தைய‌ போரில் த‌மிழீழ‌ விடுத‌லைப் புலிகள் அடைந்த வெற்றியே இத‌ற்குக் கார‌ணம்).போரில் “புலிக‌ள்” வெற்றிய‌டைந்திருந்த‌ போது 32நாடுக‌ள் அவ‌ர்க‌ளை ப‌ய‌ங்க‌ர‌வாதிக‌ள் என்று முத்திரை குத்தியிருந்த‌ன‌.

தெற்காசியாவிலோ அல்ல‌து இல‌ங்கையிலோ ஒருபோதும் வாழ்ந்திராத‌ என்னால் த‌மிழீழ‌ விடுத‌லைப் புலிக‌ள் தீவிர‌வாத‌ இய‌க்கமா? இல்லையா? என‌க் கூறுவ‌து ச‌ற்று க‌டின‌மே. அவர்கள் செய்த‌ பல வன்முறைச் செய்திகளை ப‌டித்த‌ பின்ன‌ர், சிங்க‌ளப் பொது ம‌க்க‌ளை பேருந்துக‌ளிலும், தொட‌ர்வ‌ண்டிகளிலும் வைத்துக் கொன்ற‌தை வைத்து, த‌மிழீழ‌ விடுத‌லைப் புலிக‌ள் முத‌லில் மார்க்சிய‌ புர‌ட்சிக‌ர‌ இய‌க்க‌மாக‌ தோன்றி பின்ன‌ர் தீவிர‌வாத‌ இய‌க்க‌மாக மாற‌ நிர்ப‌ந்திக்க‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள் என்று நான் புரிந்து கொள்கிறேன்.

அதே நேர‌த்தில் உல‌கிலேயே மிக‌ப்பெரிய‌ தீவிர‌வாத‌ நாடான வட‌அமெரிக்காவின் கூற்றுப்ப‌டி அத‌ன் கருத்தியலுக்கு ஒத்து வராத‌ விடுத‌லை இய‌க்க‌ங்க‌ள் எல்லாமே தீவிர‌வாத‌ இய‌க்க‌ங்க‌ள் என்றும், ச‌ட்ட‌த்திற்க்கு எதிரான‌வை என்றும் நிறுவப்ப‌டுகின்ற‌ன‌.

ம‌ற்ற‌ தீவிர‌வாத‌அரசுக‌ளான‌ கொசோவா அர‌சு போன்ற‌வை தங்களது எல்லை பாதுகாப்பு ப‌டையின் மூல‌மாக‌ போதை ம‌ருந்து, ஆட் க‌ட‌த்தலிலும் ஈடுப‌ட்டாலும் வட‌அமெரிக்கா அவ‌ர்களைத் தீவிர‌வாதி என‌க் கூறாத‌தால் அவ‌ர்க‌ள் தீவிர‌வாதிக‌ள் இல்லை என்றாகி விடுமா?. வ‌ல்ல‌ர‌சுக‌ள் த‌ங்க‌ள‌து க‌ருத்திய‌லுக்கு ஒத்துவ‌ரும் விடுதலை இய‌க்க‌ங்க‌ளை ஏற்றுக் கொள்வ‌தும், மற்ற விடுதலை இய‌க்க‌ங்களைத் த‌டை செய்வ‌தும் வரலாற்றில் தொடர்ந்துவரும் ஒஉ நகைமுரண். இது அய‌ர்லாந்து, ஸ்பெயினின் பாசுகேசு ம‌ற்றும் பாலசுதீன‌ விடுதலைப் போராட்ட‌ங்க‌ளுக்கும்  பொருந்தும்.

நேரடி போர் அல்லது இராணுவ தலையீட்டின் மூலம் இதுவரை 66 நாடுகளில் வட அமெரிக்காவின் பயங்கரவாதம் தனது மூக்கை நுழைத்து உலகத்தில் நிரந்தரமாக போர் புரிந்து கொண்டே உள்ளது. வட‌அமெரிக்கா இர‌ண்டாம் உல‌க‌ப் போருக்குப் பின் இதுவ‌ரை 159 முறை பிற‌ நாடுக‌ளின் மீது ப‌டையெடுத்துள்ள‌து(5).

நாம் க‌ண்டிப்பாக‌ த‌மிழீழ‌ விடுத‌லைப் புலிகளும், ம‌ற்ற‌ அமைப்புகளும் மேற்கொண்ட‌ வ‌ன்முறையை க‌ண்டித்தே ஆக‌ வேண்டும். அதே நேர‌த்தில் இந்த வன்முறை எவ்வாறு, எதற்காக தோன்றியது என்ற‌‌ க‌ட‌ந்த‌ கால‌ வ‌ர‌லாற்றையும் நாம் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். த‌மிழ் ம‌க்க‌ளின் அடிப்ப‌டை உரிமைக‌ளை நாம் ஆதரிக்க‌ வேண்டும். அவ‌ர்களின் த‌ற்போதைய‌ நிலையையும் நாம் புற‌க்க‌ணிக்க‌க் கூடாது. குறிப்பாக‌ ஏகாதிப‌த்திய‌ங்க‌ளுக்குத் துணை போகும் அர‌சு அங்கே கேட்பாரின்றி ந‌டந்து கொண்டிருக்கும் போது நாம் அங்கு வாழும் ம‌க்க‌ளை நேர்மையுடன் அணுகிப் பார்க்க‌‌ வேண்டும்.

இலங்கையின் சுத‌ந்திர‌த்திற்குப் பிற‌கான‌ வ‌ர‌லாற்றை உற்று நோக்குப‌வ‌ர்க‌ள் அர‌சின் திட்ட‌மிட்ட‌ இன‌ப்ப‌டுகொலையை சரியாக புரிந்துகொள்ள‌‌ முடியும். ஐ.நாவின்  “இன‌ப்ப‌டுகொலை” என்ற‌ சொல்லிற்கான‌ வ‌ரைய‌றையை இல‌ங்கை அர‌சு 1950 ஆம் ஆண்டு ஏற்றுக் கொண்ட‌து. மேலும் ஜெனீவா தீர்மான‌மான‌ “இன‌ப்ப‌டுகொலையைத் த‌டுத்த‌ல் ம‌ற்றும் இன‌ப்ப‌டுகொலையில் ஈடுப‌டுப‌வ‌ர்க‌ளை த‌ண்டித்த‌ல்” என்ப‌து டிச‌ம்ப‌ர் 9, 1948ல் வ‌ரைய‌றுக்க‌ப்ப‌ட்டு, ஜ‌ன‌வ‌ரி 12, 1951லிருந்து ந‌டைமுறைக்கு வந்த‌‌து(6).

பகுதி 2: இப்பொழுதுள்ள‌ வ‌ரைய‌றையின் படி கீழ்க்காணும் தவறுகளுள் ஏதேனும் ஒன்றைச் செய்தல் “இனப்படுகொலைக்கு” ஒப்பாகும். அங்கு வாழும் ஒரு தேசிய‌ இன‌த்தை முற்றிலுமாக‌வோ அல்ல‌து ப‌குதியாக‌வோ அழித்த‌ல், இன‌வெறியுட‌ன் ந‌ட‌த்துத‌ல் போன்றவையும் இவ்வரையறைக்குள் அடங்கும்‌.

அ) குறிப்பிட்ட‌ இன‌க்குழுவின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை கொல்லுத‌ல்

ஆ) குறிப்பிட்ட‌ இன‌க்குழுவின் உறுப்பின‌ர்க‌ளுக்கு ம‌ன‌த‌ள‌விலோ அல்ல‌து உட‌ல‌ள‌விலோ தீங்கு விளைவித்த‌ல்.

இ) திட்ட‌மிட்ட‌ உட‌ல்ரீதியிலான‌ பாதிப்பை அக்குழுவிற்க்கு ஏற்ப‌டுத்துத‌ல்.

ஈ) அந்தக் குழுவில் மேலும் குழ‌ந்தைக‌ள் பிற‌க்காத‌வ‌ண்ண‌ம் ந‌ட‌வ‌டிக்கைக‌ளை மேற்கொள்ளுத‌ல்.

உ) க‌ட்டாய‌மாக‌ அந்த‌ இன‌க் குழ‌ந்தைக‌ளை வேறொரு குழுவிற்கு இட‌மாற்ற‌ம் செய்தல்.

 ஒரு இனக் குழுவை (தமிழர்களை) முற்றிலுமாக‌வோ அல்ல‌து ப‌குதியாக‌வோ அழிக்கும் நட‌வ‌டிக்கை தான் க‌ட‌ந்த‌ ஆறுப‌து ஆண்டுக‌ளாக‌ சிங்க‌ள‌ அர‌சுக‌ளும், பௌத்த‌ ம‌த‌த் த‌லைவ‌ர்க‌ளும் த‌மிழ‌ர்களுக்கு எதிராக‌ மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள். இத‌ற்கான‌ ஆதார‌ங்க‌ளை அடுத்து வ‌ரும் ப‌குதிக‌ளில் விரிவாகக் கூறுகின்றேன். ”த‌மிழ‌ர்கள் மக்களை‌ இன‌ப்ப‌டுகொலைக்கு ஆளாக்கிய காரணத்திற்காக‌‌ இராணுவ‌த் த‌ள‌ப‌தி ச‌ர‌த் பொன்சேகா மீதும், பாதுகாப்பு செயல‌‌ர் கோத்த‌ப‌யா இராச‌ப‌க்சே மீதும் ரீகனின் அரசில் உதவி அட்ர்னி செனரலாக பணியாற்றியவர் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். இதில் அவர்கள் மீது 1 குற்றசாட்டுகளையும் பதிவு செய்துள்ளார்.

இந்த‌ வ‌ழ‌க்கு புரூசு பெயின் மூல‌மாக‌ பிப்ர‌வ‌ரி 2009ல் க‌லிபோர்னியா மாவ‌ட்ட‌ நீதிம‌ன்ற‌த்தில் தாக்க‌ல் செய்ய‌ப்ப‌ட்ட‌து(7).

இந்த‌ வ‌ழ‌க்கு வட‌அமெரிக்காவில் ப‌திய‌ப்ப‌ட்ட‌தற்கு‌ பாதுகாப்பு செயல‌‌ர் கோத்தபயா வட‌அமெரிக்க‌ குடிம‌க‌ன் என்பதும், இராணுவ‌ த‌ள‌ப‌தி வட‌அமெரிக்காவில் குடியுரிமையை பெற்றவர் என்பதே காரணமாகும். ”3750 மக்களை சட்டத்திற்கு புறம்பாக கொன்றது, 10,000 பேருக்கு மேல் உட‌ல் ஊன‌த்தை ஏற்ப‌டுத்திய‌து, பதின்மூன்று இல‌ட்ச‌ம் ம‌க்க‌ளை நாட்டை விட்டு வெளியேற்றதற்கு கோத்தபயா தான் காரணம் என குற்றச்சாட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் புரூசு பெயினின் கூற்றுப்படி, இந்த‌ இடம்பெய‌ர்வு கொசொவா அரசின் இன‌ப்ப‌டுகொலை நடவடிகைக்கு பயந்துஇடம்பெய்ர்ந்த மக்களின் எண்ணிக்கையை விட‌ அதிகம்.

 கோத்த‌ப‌யா இராச‌ப‌க்சே பி.பி.சி தொலைகாட்சிக்கு வ‌ழ‌ங்கிய‌ நேர்காண‌லில்   “நீங்க‌ள் த‌மிழீழ‌ விடுதலைப் புலிக‌ளுக்கு எதிராக‌ போராட‌வில்லையெனில் நீங்க‌ளும் தீவிர‌வாதி தான், அத‌னால் உங்க‌ளையும் கொல்வோம்” எனக் கூறிய‌தையும் பெயின் த‌ன‌து வ‌ழ‌க்கில் மேற்கோள் காட்டியுள்ளார்.  தமிழ்மக்களின் சார்பாக வாதாடும் வழக்கறிஞர் இந்த தமிழ் இனப்படுகொலைக்கு மிகச்சிறந்த சாட்சி கோத்தபயா இராசபக்சேவே என்கிறார்.
ஏன் இல‌த்தின் அமெரிக்க‌ சோச‌லிச‌ நாடுக‌ள் இல‌ங்கைக்கு ஆத‌ர‌வாக‌ வாக்க‌ளித்த‌ன‌ , சில‌ கார‌ண‌ங்க‌ள்:

இல‌ங்கைக்கு ஆத‌ர‌வாகவும் த‌மிழ‌ர்க‌ளின் மீதான‌ திட்ட‌மிட்ட‌ இன‌ப்ப‌டுகொலைக்கு ஆதரவாக‌வும் வாக்க‌ளித்த கூபா உள்ளிட்ட ஆல்பாவையும் கேட்கிறேன்; தமிழர்களின் மீது திட்டமிட்டு இனப்படுகொலை செய்த இலங்கை அரசை ஏன் ஆதரித்தீர்கள்? குறைந்த‌ப‌ட்ச‌ம்  த‌ற்பொழுது உள்நாட்டிலேயே இடப்பெயர்வுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு முகாம்க‌ளில் க‌டுமையான‌ அட‌க்குமுறைக‌ளுக்கு ந‌டுவே வாழும்  இல‌ட்ச‌க்க‌ண‌க்கான‌ த‌மிழ் ம‌க்க‌ளை ஏன் மீண்டும் இன‌வெறி சிங்க‌ள‌வ‌ரிட‌ம் கைய‌ளித்தீர்க‌ள். இந்த‌  நிலைப்பாட‌னது “எல்லா மொழி, ம‌த‌, பொருளாதார‌ நிலையிலுள்ள‌ ம‌க்க‌ளுக்கும் ச‌ம‌ உரிமை கொடுக்க‌ப்ப‌ட‌ வேண்டும்” என்ற இல‌த்தின் அமெரிக்க முற்போக்கு நாடுகளின் க‌ருத்தியலுக்கு நேரெதிரான‌து. இப்பொழுது புதிய‌தாக‌ அமைக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ பொலிவிய அரசியலமைப்பும் , வெனிசுவேலா அரசியலமைப்பும் மேற்கூறிய‌வ‌ற்றையே வலியுறுத்துகின்ற‌ன‌. இவ்வாறு இருக்க இந்த சோச‌லிச‌ நாடுக‌ள் எவ்வாறு ஒரு இன‌வெறி, அட‌க்குமுறை அர‌சாங்க‌த்திற்கு ஆத‌ர‌வ‌ளித்தன? இதற்கு‌ சில‌ கார‌ண‌ங்க‌ள் இதோ….

அ) பிரிவினைவாத‌ம்:

 கூபா, நிக‌ர‌குவா ம‌ற்றும் பொலிவியா ஆகிய நாடுகளின் பூர்வகுடிகள் கருப்பு தோல் கொண்டவர்களென்பதும், அவகளில் பலர் வெள்ளையர்க‌ளால் அடிமையாக‌ ஆக்க‌ப்ப‌ட்டவர்கள் என்பதும்(குறிப்பாக பொலிவியாவின் பூர்வ‌குடிகள் நீண்டகாலமாக வெள்ளையர்களாலும், கலப்பினத்தவராலும் அடிமையாக நடத்தப்பட்டவர்கள்) என்பது வரலாறு சொல்லும் செய்தி, உண்மை இவ்வாறு இருக்க ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்க்கும் இந்த நாடுகளின் முற்போக்கான‌ புரட்சிகர தலைவர்கள் எப்படி சிங்க‌ள‌ இன‌வெறி அரசிற்கு கருத்தியல் ரீதியாகவும், ஆணித்தரமாகவும் ஆதரவளித்தது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு முரண். இதற்கு அவ‌ர்க‌ள் இல‌ங்கை வ‌ரலாற்றைப் ப‌டிக்காத‌தும் கூட ஒரு கார‌ணமாக‌ இருக்க‌லாம். ஆனால் இதற்கு மாறான உறுதியான‌ ஒரு கார‌ணம் இருக்கக்கூடும். இந்த‌ த‌லைவ‌ர்க‌ள் ஒரே தொட‌ர்ச்சியான‌ நில‌ப்ப‌ரப்பில் இர‌ண்டு தேச‌ங்கள் என்பதான வாதம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. அதிலும் குறிப்பாக‌ கூபாவோ த‌ன‌து புர‌ட்சி வெற்றி பெற்ற நாள் முத‌லே ‌ஒற்றுமையை வ‌லியுறுத்தியும், பிரிவினைவாத‌த்தை எதிர்த்தும் வ‌ருகின்ற‌து. கூபாவும் ம‌ற்ற‌ புர‌ட்சிக‌ர‌ அர‌சுக‌ளும் இங்கே பல செய்திகளை புரிந்து கொள்ளத் த‌வறிவிட்டார்கள், த‌மிழ‌ர்க‌ள் ப‌ல‌ வ‌ருட‌ங்க‌ளாக‌ சிங்க‌ள‌ர்க‌ளுட‌ன் ச‌ம‌ உரிமையோடு வாழப் போராடினார்க‌ள், இதை பெரும்பாலான‌ சிங்க‌ள‌ர்கள் மார்க்சிய கொள்கைகளை தழுவியவர்கள் என்றாலும் தமிழர்களின் சம உரிமை கொள்கையைக் க‌டுமையாக‌ எதிர்த்து நின்றார்கள். எல்லா சமாதான‌க் க‌த‌வுக‌ளும் அடைபட்ட‌ பின்ன‌ரே கூபா உள்ளிட்ட‌‌ இல‌த்தின் அமெரிக்க‌ சோச‌லிச போராட்ட‌ இயக்கங்களைப் போல ஆயுதம் ஏந்தி போராடுவதே விடுதலைக்கான வழி என்று கருதி த‌மிழ‌ர்க‌ள் ஆயுதம் ஏந்தினார்க‌ள் . இல‌ங்கை அதன் பிரிவினைவாதம் தொடர்பான கொள்கையில் கூபா உள்ளிட்ட ஆல்பா‌ நாடுகளின் அரசுகள் இலங்கயை ஆதரிக்கும் நிலையை எடுத்தற்கு சீனாவின் த‌லையீடு ஒரு முக்கிய காரணமாகும். (திபெத்தில் த‌னி நாடு கோரும் பௌத்தர்களுக்கு எதிரான நிலையை எடுப்பதற்கு பிரிவினைவாதம் கூடாது என சீனா சாக்கு சொல்கின்றது. ஆனால் இலங்கையிலோ பிரிவினை கூடாது என்று இலங்கையில் வாழும் தமிம் மக்களின் தனி நாட்டு கோரிக்கையிலும் சீனா கருதிபார்ப்ப‌தால் தான்  அவற்றை “பிரிவினைவாத அச்சறுத்தல்” என்று முத்திரை இடுகின்றது. இலங்கையில் பௌத்தர்களுக்கு ஆதரவாகவும், இந்து, கிருத்துவ், இசுலாமியர்களுக்கு எதிரான் நிலைபாட்டையும் கொண்டிருக்கின்றது. வெனிசுவேலாவும், பொலிவியாவும் கூட‌ பிரிவினைவாத‌ கோரிக்கைக‌ளை த‌ங்க‌ள‌து நாட்டினுள்ளே இருந்தே கேட்டுள்ள‌ன‌ர், ஆனால் அவை பாதிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ ஒரு இன‌க்குழுவிடமிருந்து வந்தவை அல்ல‌, அந்த‌ கோரிக்கை ப‌ண‌க்கார‌ வெள்ளைய‌ர்க‌ளிட‌ம் இருந்துவந்தவை .இவர்கள் இம்மண்ணின் மக்கள் என்பதற்கான எந்த ஒரு சான்றும் இல்லை. இதற்கும் இலங்கைவாழ் தமிழ் மக்கள் தனி நாடு கோருவதற்கும் எவ்வித ஒற்றுமையும் இல்லை‌.

ஆ) புவிசார் அர‌சிய‌ல்:

 இலங்கையின் சிங்க‌ள‌ ஆதிக்க‌ அர‌சுக‌ளுக்கு போர்க் கருவிகளையும், பொருளாதார‌ உத‌விகளையும் ப‌ல‌ நாடுக‌ள் தந்துள்ள‌ன‌. இதில் சில‌ தங்க‌ளுக்குள்ளே பகை உறவு கொண்டவை (இந்தியா, பாகிசுதான் போல‌) உள்ளன‌. சில‌ இட‌துசாரி அர‌சுக‌ளும், அமைப்புக‌ளும் “ந‌ம் எதிரியின் எதிரி ந‌ம‌க்கு ந‌ண்பன்” என்ற‌ கோட்பாட்டில் இய‌ங்குகின்றன. இந்த அடிபடையில் தான் கம்யூனிச புரட்சிகர நாடுகள் சீனா, ஈரான் போன்ற சர்வாதிகார அரசுகளை அணுகுகின்றன. அமெரிக்கா, ஐரோப்பியா, க‌ன‌டா, ஆசுத்திரேலியா, ச‌ப்பான் போன்ற‌ ஏகாதிப‌த்திய‌ நாடுக‌ள் இல‌ங்கையை எதிர்ப்பதாக‌ த‌வறாக புரிந்துகொண்டு இலங்கையை ஆதரிக்கின்றன. சீனா ம‌ற்றும் ஈரான் த‌ங்க‌ளின் புவி சார் அர‌சிய‌லுக்காவும், வ‌ர்த்தக‌ ந‌ல‌ன்க‌ளுக்காகவும் ம‌ட்டுமே சில‌ நாடுக‌ளில் இய‌ங்குகின்ற‌ன‌. இது இல‌ங்கை மட்டுமல்ல‌ கூபா உள்ளிட்ட ஆல்பா‌ நாடுகளினின் கொள்கைக்கும் இது பொருந்தும்.ந‌ல்ல‌வேளை த‌ற்போது வ‌ட‌ அமெரிக்கா அதிப‌ரோ அல்ல‌து இராணுவ‌ த‌ள‌ப‌தியோ “குரைத்தால்” அத‌ற்கு ஏற்ப‌ தாள‌ம் போடுவ‌தை இல‌த்தின் அமெரிக்க‌ அரசுக‌ள் நிறுட்தி விட்ட‌ன‌. அதும‌ட்டும‌ல்ல‌ அவை த‌ற்போது பிராந்திய‌ கூட்ட‌மைப்புக‌ளை ஏற்ப‌டுத்துவ‌திலும், முன்னெப்போதும் இல்லாத‌ அள‌விற்கு புதிய நிதி நிறுவ‌ன‌ங்க‌ளிட‌ம் இருந்து அந்நிய‌ முத‌லீட்டை பெறுவ‌திலும் ஆர்வ‌ம் காட்டி வ‌ருகின்ற‌ன‌.

சீனாவும், ஈரானும் எந்த‌ வித‌ கேள்வியுமின்றி த‌ங்க‌ள‌து முழு ஆத‌ர‌வை இலங்கைக்கு வ‌ழ‌ங்கி த‌மிழ‌ர்க‌ளின் மேல் க‌டுமையான‌ அட‌க்குமுறையை தொட‌ர்ந்து மேற்கொள்ள‌ உத‌வியதைப் போல‌வே ப‌ல‌ இட‌துசாரி அர‌சுக‌ளும் புர‌ட்சிக‌ர‌ த‌லைமை உள்ள‌ நாடுக‌ளும் தங்க‌ள‌து ஆத‌ர‌வை இல‌ங்கைக்கு வ‌ழ‌ங்கின‌. இலங்கையின் ம‌னித‌ உரிமை மீற‌ல்க‌ளை வட‌அமெரிக்கா அல்ல‌து ஐரோப்பா போன்ற நாடுகள் பெயருக்காக எழுப்பும் கேள்விகளை தவறாக் புரிந்து கொண்டு, இந்த‌ இட‌துசாரி அர‌சுக‌ள் வ‌ழ‌மை போல வட‌அமெரிக்காவுக்கு / ஐரோப்பாவுக்கு எதிர‌ணியில் சேர்ந்து விட்ட‌ன‌.

 சீனா இப்பொழுது ஒரு சோச‌லிச‌ நாடு அல்ல‌. அத‌ன் பொருளாதார‌ம் அர‌சு ஆத‌ர‌வுள்ள‌ த‌னியார் நிறுவ‌ன‌ங்களைச் சார்ந்துள்ளது. தொழிலாள‌ர்க‌ளை க‌ச‌க்கிப் பிழிவ‌தும் அங்கு  ந‌டைபெற்று வ‌ருகின்ற‌து. தொழிற்ச‌ங்க‌ பாதுகாப்புக‌ள் கிடையாது, நீண்ட வேலை நேர‌ங்கள், குறைந்த கூலி, குழந்தை தொழிலாளர் என்பது மட்டுமின்றி வேலைப் பாதுகாப்பும் அங்கு கிடையாது.நிலையான‌ தேசிய‌, ச‌ர்வ‌தேசிய‌ கொள்கைக‌ள் கிடையாது. உழைக்கும் ம‌க்க‌ளுக்கு அடிப்படைக் க‌ல்வியோ, மருத்துவ‌மோ முத‌லாளிக‌ள் கேட்கும் தொகையை செலுத்தாம‌ல் அங்கு கிடைப்ப‌தில்லை. மேலும் ம‌ற்ற‌ ஐரோப்பிய‌ ஏகாதிப‌த்திய நாடுக‌ளில் வேலை செய்யும் தொழிலாள‌ர்க‌ளின் நிலை சீன‌த் தொழிலாள‌ர்க‌ளின் நிலையை விட‌ ந‌ன்றாக‌வே உள்ளது. கோடீசுவ‌ர‌ர்க‌ளே க‌ம்யூனிசக் க‌ட்சி என்ற‌ழைக்க‌ப்படும் க‌ட்சியின் உய‌ர் ப‌தவிக‌ளில் உள்ள‌ன‌ர். இவ‌ர்க‌ளே தொழிலாள‌ர்க‌ளின் எண்ணிக்கையையும், அவ‌ர்க‌ளுக்கான ஊதியங்கள்,உரிமைக‌ள் போன்ற‌வ‌ற்றை தீர்மானிப்ப‌வ‌ர்க‌ளாக‌ உள்ள‌ன‌ர். சீனா இப்பொழுது ப‌ழைய, குரூரமான‌ முத‌லாளித்துவ‌ பொருளாதார‌த்தை பின்ப‌ற்றுகின்ற‌து. சீனா, வட‌அமெரிக்க‌ நிறுவ‌ன‌ங்க‌ளில் 8 விழுக்காடு முத‌லீடு செய்துள்ள‌து. இப்பொழுது வட‌அமெரிக்காவின் ச‌ந்தைப் பொருளாத‌ர‌த்தையும், ஏகாதிபத்தியத்திற்கான‌ போர்களையும் சார்ந்தே சீனாவின் பொருளாதாரம் உள்ள‌து.

 ஈரான் இப்பொழுது ம‌த அடிப்படைவாதிக‌ளால் ஆள‌ப்ப‌டும் முத‌லாளித்துவ‌ பொருளாதார‌த்தைக் கொண்ட‌ நாடு. சீனாவைப் போல‌வே இங்கும் உழைக்கும் வ‌ர்க்கத்தினர் அதிகார‌ம‌ற்ற‌வ‌ர்க‌ளாக‌வே உள்ள‌ன‌ர். ஈரானும், வட‌அமெரிக்க‌ ஏகாதிப‌த்திய‌மும் போர் ப‌ங்காளிகள். ஈராக்கிற்கு எதிரான வட‌அமெரிக்காவின் போரில் ஈரான் இராணுவ‌ம் பல்லாயிரக்கணக்கான‌ அப்பாவி ஈராக்கிய‌ர்க‌ள் மீது க‌டுமையான‌ அட‌க்குமுறையையும், வ‌ன்முறையையும் ஏவியுள்ள‌து. வட‌அமெரிக்க‌ ஆதிக்க‌ இசுலாமிய‌ இன கூட்டமைப்பை ஈரான் ஆத‌ரிக்கின்ற‌து.

இல‌ங்கை அர‌சை ஆத‌ரிக்கும் வ‌ள‌ரும் நாடுக‌ள் தங்க‌ள் பொருளாதார‌ ந‌ல‌னைக் க‌ருத்தில் கொண்டு, த‌மிழ் ம‌க்க‌ளுக்கு எதிராக‌ செய‌ல்ப‌டுகின்ற‌னவா? சீனாவும், ஈரானும் வ‌ளரும் நாடுக‌ளுக்கு தேவையான‌ மூல‌த‌ன‌த்தையும், தொழில்நுட்ப‌த்தையும் த‌ந்து உத‌வுவ‌தாலேயே அந்நாடுக‌ளின் த‌வ‌றான‌ நிலைப்பாடுக‌ள் கேள்விக்குள்ளாக்கப் ப‌டுவ‌தில்லையா? அவ்வாறு இருப்பின் வ‌ள‌ரும் நாடுக‌ளின் இந்நிலைப்பாடு சோச‌லிச‌ க‌ருத்திய‌லுக்கும், ம‌னித‌நேய‌க் கோட்பாடுக‌ளுக்கும் முர‌ணான‌து. அற‌நெறிக‌ளுக்கு எதிரான‌து. அர‌சிய‌ல் ரீதியாக‌ அடிப‌ணியாம‌ல் வ‌ள‌ரும் நாடுக‌ள் வ‌ள‌ர்ந்த‌ நாடுக‌ளுட‌ன் வ‌ர்த்த‌க‌ உறவைப் பேண‌ முடியாதா?

ம‌ற்றொரு பிர‌ச்ச‌னை ம‌த‌ச்சார்பின்மை. ஆல்பா நாடுக‌ளும் உண்மையில் சோச‌லிச‌த்தை நோக்கி செல்லும் அர‌சுக‌ளும் ம‌த‌வாத‌த்தை அடிப்ப‌டையாகக் கொண்ட‌தாக‌ இல்லை; இருக்க‌வும் கூடாது. ஒரு ம‌தத்தை, அதுவும் ஒரேயொரு ம‌த்த‌தை ம‌ட்டும் தேசிய‌ ம‌த‌மாக‌வும், அர‌சின் ம‌த‌மாக‌வும் அறிவித்துள்ள‌ இல‌ங்கை அர‌சை ம‌த‌ச்சார்ப‌ற்ற‌ அர‌சுக‌ளும், அமைப்புக‌ளும் எவ்வாறு ‘ச‌ன‌நாய‌க‌ சோச‌லிச‌’ அர‌சாக‌க் க‌ருத‌ முடியும்? ம‌த‌ச்சார்பின்மை என்ற‌ அடிப்ப‌டையில் மட்டும் தான் அனைவ‌ரையும் ஒரே தளத்தில் ஒன்றிணைக்க‌ முடியும்.

முடிவுரை:

ப‌ல ஆண்டுக‌ளாக‌வே த‌மிழ் நாட்டைச் சேர்ந்த முற்போக்கு த‌மிழ் மக்கள் கூபாவையும் ஆல்பா கூட்டமைப்பின் உருவாக்கத்தையும் ஆத‌ரித்தே வ‌ந்துள்ள‌ன‌ர். இல‌த்தீன் அமெரிக்க‌ ந‌ட்புறவுக் க‌ழ‌க‌ங்க‌ள் வாயிலாக‌ ப‌ல‌ நிகழ்ச்சிக‌ளை ந‌ட‌த்தி உள்ளார்கள். இல‌த்தீன் அமெரிக்க‌ எழுத்த‌ளார்க‌ளின் புத்த‌க‌ங்க‌ளையும், “பித‌ல் காஸ்த்ரோ, சே குவாராவின் புத்த‌க‌ங்க‌ளையும் த‌மிழில் வெளியிட்டுள்ளன‌ர். கீழ்க்காணும் கடிதத்தை எழுதியவரான‌ தோழர். அம‌ரந்த்தா (விசாலாட்சி) க‌ட‌ந்த‌ இருப‌த்தைந்து வ‌ருட‌ங்களுக்கும் மேலாக‌ இல‌த்தீன் அமெரிக்கப் புத்த‌க‌ங்க‌ளை தானே த‌மிழில் மொழி பெய‌ர்த்தும், சில நூல்களை எழுதியும் இருக்கின்றார்.
 நாங்க‌ள் தோழ‌ர்.பித‌லின் 80ஆவ‌து பிற‌ந்த‌நாளை , கூபா ப‌ல்வேறு துறைக‌ளில் செய்த‌ சாத‌னைக‌ளை எட்டு புத்த‌கங்களாக‌த் தொகுத்து வெளியிட்டு கொண்டாடினோம். மேலும் கூபப் புர‌ட்சியின் 50ஆவ‌து ஆண்டு விழாவைக் கொண்டாடுவ‌த‌ற்கான‌ ஆய‌த்தப் ப‌ணிக‌ளில் ஈடுப‌ட்டுள்ளோம்.

ஆனால் ஐ.நா.ம‌னித‌ உரிமைக் குழுவில் இலங்கைக்கு ஆத‌ர‌வாக‌ நீங்க‌ள் ந‌ட‌ந்த முறை எங்க‌ளை வாய் பேச‌ முடியாத‌ ஊமையின் நிலைக்கு த‌ள்ளிவிட்ட‌து. இருபத்தியொராம் நூற்றாண்டில் சோச‌லிச‌த்தை நிறுவும் என‌ எந்த‌ இல‌த்தீன் அமெரிக்க‌ நாடுக‌ளை ந‌ம்பினோமோ, அவை செய்த‌ இச்செய‌லால் ந‌ம்பிக்கையிழ‌ந்து ஊமையாகி விட்டோம்.

ஏன் இந்த‌ நாடுக‌ளெல்லாம் இல‌ங்கையின் பூர்வகுடிக‌ளான‌ த‌மிழ‌ர்க‌ளை அந்த‌ ம‌ண்ணை விட்டுத் துடைத்து எறிவ‌தில் இவ்வ‌ள‌வு ஆர்வ‌ம் காட்டுகின்ற‌ன? இந்த‌ சோச‌லிச‌ நாடுக‌ள் எந்த‌ த‌க‌வ‌ல்க‌ளின் அடிப்ப‌டையில் இல‌ங்கையின் இனவெறி, இன‌ப்ப‌டுகொலையை ஐ.நாவில் ஆத‌ரித்த‌ன?  “இவ்வுலகின் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக உயிர் நீத்த சர்வதேசியவாதியான மாவீரன் சேகுவாராவின் மறைவு ஏற்படுத்திய வெற்றிடம் முன்னெப்போதைக் காட்டிலும் இக்கணத்தில் எம்மைத் திணறச் செய்கிறது”. என்று அவர் ஆல்பா நாடுக‌ளை கேள்வி கேட்கின்றார்.

இவருடனும், www.greenleft.org.au. இணைய தளத்தில் தங்களது கருத்துகளை வெளியிடும் ஆசுத்திரேலிய சனநாயக சோசலிச அமைப்பான சோசலிச கூட்டணியின் கருத்துடனும் நான் உடன் படுகின்றேன்.           

 நாம் கூபா, வெனிசுவேலா, பொலிவியா போன்ற‌ புர‌ட்சிக‌ர‌ நாடுக‌ளிட‌ம் த‌மிழ‌ர்க‌ளின் தேசிய உரிமைகளைக் குறித்து எடுத்துக் கூறி, இன‌வெறி இலங்கையுட‌னான‌ ந‌ட்பை க‌ளைய‌ச் செய்ய‌ வேண்டும். ஒடுக்குமுறை அரசுகளின் ‘ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு’ என்ற போலியான முழக்கத்தை நம்பி, மூன்றாம் உலக நாடுகளிலுள்ள அசலான தேசிய இனங்களின் சுய நிர்ணய உரிமைக்கான போராட்டங்களை எந்தக் காரணத்திற்க்காக ஆதரிக்க தவறினாலும், காலப்போக்கில் அது புரட்சிகர அரசுகளுக்கு அபாயகரமான விளைவுகளையே ஏற்படுத்தும் (8).

குறிப்புக‌ள்:
உத‌விய‌ நூல்க‌ள்
1. Fidel told writer, photographer Lee Lockwood: ” Castro’s Cuba, Cuba’s Fidel”, Macmillan .N.Y.1967
2. “Socialism and men” Marcha,Uruguay, March 12, 1965
3. ” Hugo chavez praises president Rajapaksa’s Leadership in defeating LTTE” Sri lanka Daily news, September 4,2009
In this piece, published by a por government newspaper, their is not one question by hugo chavez, who speaks with Rajapakse when they were in Lybia. the piece paraphrases what the anonymous writer asserts Chavez said-an example : Chavez apparently said that the defeat of LTTE Terrorism ” is a glowing example to other countries beset with the same problem.”words of the writer. Cjavez allgedely praised Rajapakse for His leadership.
4.http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11special session/S-11-1-Final-E.doc http://portal.ohchr.org/portal/HRCExtranet/11th specialsession: http://www.earthtimes.org/articles/show/270638,un-resolution-commends-srilanka-on-human-wrights– summary.html.
5. http://www.ronridenour.com/articles/2006/0815-rr.htm
6. http://www.preventgenocide.org/law/convention/text.htm
Although US Signed the 1948 convention, it did not accede to it till have november 1988. as of 2008, 140 nation states have acceded.
7.http://www.rediff.com/cms/print.jsp?docpath=//news/2009/feb/10genocide-case-filed-against-lankan-authorities-in-us.htm
8. http://www.dsp.org.au/node/22

மூலப்பதிவு :  http://www.ronridenour.com/articles/2009/1114-rr.htm

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: